Deelnemende kerken

Zoek een kerk

Hieronder is alleen vermeld welke kerken wel of niet meedoen aan Tsjerkepaad 2021. Voor de openingsdagen en openingstijden kunt de desbetreffende kerk hieronder vinden bij 'Uw keuze'

     Doet WEL mee:
Regio Noordwest:Achlum,  Berltsum,Bolsward(Martinikerk),Hitzum, Hûns, Idsegahuizum, Ingelum,  Leons, Makkum, Mantgum, Sint Jacobiparochi, Skingen,  Slappeterp, Wier, Wiuwert, Wommels,
Regio Noordoost:Anjum, Bitgum Bitgumermole, Blija, Brantgum, Damwoude, Dokkum (Grote kerk), Drogeham, Ee (tsjerke op 'e Terp), Engwierum, Ferwert,Ginnum, Holwerd (DG kerk), Jistrum, Kollum (Maartenskerk), Lichtaard, Metslawier, Oudwoude, Rinsumageest, Rottevalle, Spannum, Twijzel, Westergeest, Wierum,
Regio Zuidoost: Drachten ( DG kerk), Gorredijk (Mariakerk, Kortezwaag),Jubbega-Schurega, Kortehemmen, Langezwaag, Lippenhuizen,  Mildam, Oldeberkoop, Olterterp, Ter Idzard, Wolvega (kerk op de Hoogte),
Regio Zuidwest:Bakhuizen,Echten, Gaastmeer, Harich, Haskerhorne,  Heidenskip it, Hindeloopen, Joure (DG kerk),  Lemmer (rk kerk), Nijhuizum,   Oppenhuizen, Oudega SWF, Sint Nicolaasga, Warns,Workum (Sint Gertrudiskerk),  Uitwellingerga, Woudsend, Wyckel, 
Regio Midden: Akkrum, Aldeboarn, Bears, Blessum,Boazum,  Boksum, Britsum,  Burgum, Dearsum, Goutum, Leeuwarden ( Huizum, ), Loënga,  Poppenwier (DG en NH kerk), Raerd SWF, Sibrandebuorren, Stiens,  
Regio Wadden: Hollum, Hoorn,
                                  
     Doet NIET mee:
Regio Noorwest: Baard,,  Easterlittens, Nijland, Sexbierum, Tzummarum, Winsum,
Regio Noordoost: Paesens, Waaxens,
Regio Zuidoost:Haskerdiken, Nijega, Oudega S, Wijnjewoude/Duurswoude, Terwispel, Tijnje, Ureterp, 
Regio Zuidwest: Folsgare, Heeg, Joure (pkn kerk), Nijland, 
Regio Midden: Grou, Mantgum, Warstiens,  Warten,
Regio Wadden:
         

 

Uw keuze: f

Toon alles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Tsjerkepaad werkt samen met:
Copyright 2021: Tsjerkepaad Friesland Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl