Samenwerkingspartners

Provincie FryslânDe Stichting Tsjerkepaad ontvangt sinds een aantal jaren een substantiële bijdrage van de provincie Fryslân om de organisatie ook in financieel opzicht mogelijk te maken. Sinds zijn ontstaan in 2004 is Tsjerkepaad steeds meer gegroeid, met in de laatste jaren ongeveer 250 deelnemende kerken. Dat heeft uiteraard ook een stijging van de organisatiekosten met zich meegebracht. Omdat Tsjerkepaad zoveel mogelijk low budget (pro Deo) wil opereren en velen zich op vrijwillige basis inzetten, betekent het, dat de kosten laag kunnen blijven. Er wordt alleen een vergoeding gevraagd voor de door de kerngroep georganiseerde activiteiten (opening, sluiting, andere activiteiten), vergader- en reiskosten, website, gids etc. We zijn dankbaar dat de provincie de openstelling van kerken in onze provincie wil helpen bevorderen. Nergens is immers de kerkdichtheid zo groot als in Fryslân en ons streven is dat de kerken steeds meer opengaan naar de samenleving. De openstelling draagt ook bij tot het behoud van onze monumentale kerken en hun culturele erfgoed en ook dat is heel belangrijk, in een tijd van terugloop in ledental van de kerken en de daarbij behorende financiële middelen. Jaarlijks is er een overleg van vertegenwoordigers van de provincie en de kerngroep. Inmiddels heeft de samenwerking een structureel karakter gekregen, hetgeen voor de voortgang van Tsjerkepaad niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk is. We hopen deze samenwerking ook in de toekomst voort te zetten.

  

Stichting Organum Frisicum.

Deze Stichting promoot het Friese kerkorgel en werd opgericht in 1995. Onder andere door het jaarlijks uitbrengen van de Friese Orgelkrant. Het houden van orgelexcursies. Het organiseren van een Open Orgeldag en met het onderhouden van een website probeert zij het Friese orgel meer bekendheid te geven. Voor meer informatie kunt u hun site raadplegen. Samen met de Stichting Tsjerkepaad wordt er ieder jaar tijdens Tsjerkepaad een orgelfietstoer georganiseerd, meestal op de laatste zaterdag van juli. In verschillende kerken en wisselend per regio worden dan op niveau orgelconcerten gegeven, vaak gecombineerd met zang en andere muziek. Op de fiets (of desgewenst met de auto) gaan de deelnemers dan van het ene concert naar het andere. Deze concerten trekken in de regel veel belangstellenden. Ook op andere zaterdagmiddagen vinden er regelmatig door O.F. georganiseerde orgelbespelingen in kerken die aan Tsjerkepaad meedoen. Beide Stichtingen zetten zich in voor het gebruik en behoud van de vaak monumentale orgels.

Stichting Alde Fryske Tsjerken. (SAFT)

Het is een verheugende ontwikkeling dat steeds meer kerkgebouwen in Friesland in de zomermaanden opengesteld worden voor bezoekers. De meeste van de 49 kerken van de stichting zijn overigens ook op andere dagen van de week te bezoeken. Wanneer er geen vrijwilliger aanwezig is in het gebouw, kunt u de sleutel afhalen op het sleuteladres. Het actuele overzicht van alle sleuteladresssen vindt u hier.

Ook voor kinderen
Voor ouders en grootouders die met hun (klein)kinderen een gebouw van de Stichting bezoeken, is er gratis een speciale "Kijkwijzer" beschikbaar, waarmee uw kind de kerk kan verkennen. Vraag ernaar bij de vrijwilliger/koster.

Culturele activiteiten
De vrijwilligers van de plaatselijke commissies die de kerkgebouwen voor de stichting beheren organiseren tal van (culturele) activiteiten. Kijk voor het complete programma op onze website onder de knop "Uitagenda".
Samenwerking met Stichting Tsjerkepaad
Veel kerken die zijn aangesloten bij de Stichting Alde Fryske Tsjerken (SAFT) doen in de zomermaanden mee aan Tsjerkepaad. Er is in de loop der jaren een goede samenwerking gegroeid tussen beide Stichtingen. Ieder jaar wordt gekozen voor een gezamenlijk thema en tijdens Tsjerkepaad wordt er een gezamenlijke activiteit gehouden in de regel op de tweede zaterdag van juli. Ook presenteren beide Stichtingen met hun activiteiten zich in een gezamenlijke folder, in de gidsen, die ze uitgeven en op hun websites.

​Herbestemming Fryske Tsjerken.

In de Friese dorpen en grotere plaatsen zijn de kerkgebouwen onmiddellijk te herkennen omdat ze mededeelzaam zijn. De kerktorens zijn landschappelijke bakens waar de dorpen aan zijn te herkennen. We tellen een kleine 800 kerken in Friesland. Ze vertegenwoordigen een groot religieus en cultuurhistorisch erfgoed en iedereen is het er over eens dat we deze kerkelijke monumenten met zorg behoren te omringen. Het kennis maken met deze rijkdom is een eerste belangrijke stap. Daarom is de mogelijkheid tot bezichtiging van ruim 250 kerken in het kader van Tsjerkepaad van nauwelijks te overschatten betekenis. Op Tsjerkepaad kon u ook een aantal kerken bezoeken die aan het kerkelijk gebruik zijn onttrokken. De afgelopen decennia hebben maar liefst 220 Friese kerken een nieuwe bestemming gekregen. Veel van deze herbestemde kerken doen nu dienst als woning, cultureel centrum, kantoor of winkel. In sommige kerken worden zo nu en dan bijzondere diensten gehouden. De kans dat u bij Tsjerkepaad 2016 nog meer herbestemde kerken op uw pad zult vinden, is groot. Het tempo waarin kerken hun religieuze functie verliezen, is verontrustend hoog. Voor veel kleine kerkgemeenten of parochies wordt de exploitatielast om het kerkelijk bezit goed te onderhouden, te groot. Op basis van recent onderzoek (“Tink om ‘e tsjerken”) zullen er de komende 10 jaar naar verwachting nog eens 100 kerken door de eigenaren te koop worden gezet. Een passende nieuwe bestemming vinden voor een vrijkomende kerk is echter geen eenvoudige opgave. Los van de vraag of je sommige monumentale kerken wel moet herbestemmen. Het realiseren van een passende nieuwe bestemming in een kerkgebouw is in veel gevallen ook relatief kostbaar. Met de gedeelde zorg om goed op ons erfgoed te passen, heeft het zogeheten Platform Deltaplan Fryske Tsjerken (samengesteld uit diverse kerkelijke organisaties), een “hulplijn” ingesteld. Die “hulplijn”, het Deltateam Fryske Tsjerken, kan bij de herbestemmingproblematiek kosteloos door de kerkeigenaren worden ingeschakeld. Het Deltateam Fryske Tsjerken, bestaande uit drie personen, brengt onafhankelijk advies uit over de herbestemmingmogelijkheden van kerkelijke gebouwen en kan desgewenst ook een rol spelen bij het vinden van een nieuwe bestemming. (Informatie over het Deltateam Fryske Tsjerken: Telefoon:058-2925414; E-mailadres: deltateamfrysketsjerken@fryslan.nl ; Website: (herbestemming Noord)

Raad van Kerken.

In 2002 deed de Raad van Kerken in Fryslân bij monde van pastoor Jan Romkes van der Wal een oproep aan de kerken om hun deuren ook door de week vaker open te zetten. Besloten werd om het niet bij woorden te laten, maar om in de zomermaanden een aantal kerken te vragen mee te doen aan de openstelling. Deze kerken konden zich, naar het voorbeeld van open kerken in Denemarken, presenteren in een gids. Dit leidde tot de start van Tsjerkepaad, met 25 open kerken in Súd West Fryslân in 2004. Ieder jaar kwam er een andere regio bij, inclusief de Waddeneilanden, hetgeen uiteindelijk leidde tot een tienvoud van het aantal deelnemende kerken in heel Fryslân. Tsjerkepaad werd in 2010 een Stichting. De Stichting Tsjerkepaad werd vanaf deze tijd een zelfstandige organisatie. Als Stichting was het nodig om een beroep te doen op andere subsidieverstrekkers, hetgeen noodzakelijk was omdat de kosten sinds het ontstaan sterk waren gestegen. Wel bleef er een samenwerkingsverband met de RVK Fryslân, omdat de Raad het recht behield om een vertegenwoordiger af te vaardigen in het bestuur van de Stichting Tsjerkepaad. Sinds kort wordt er gezocht naar een andere jaarlijks terugkerende activiteit, waarin beide organisaties zich presenteren. Een gezamenlijke doelstelling is het streven naar oecumene.

Dorpskerkenbeweging PKN.

Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Dat tekent de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de samenleving. Ook vandaag de dag. Dorpskerken vervullen, onder meer door hun diaconale activiteiten, een maatschappelijke functie. Ze maken deel uit van de dorpscultuur. Om dat zo te kunnen houden, is binnen de Protestantse Kerk Nederland de dorpskerkenbeweging in het leven geroepen. In tijden van organisatievragen en samenwerking met kerken in de buurt wil de dorpskerkenbeweging een platform bieden waar kerken ervaringen kunnen delen, elkaar helpen en inspireren. Eén van de speerpunten van de dorpskerkenbeweging is het versterken van de relatie tussen kerk en dorp. Vanuit de Stichting Tsjerkepaad is contact gezocht met mensen die zich in de noordelijke provincies inzetten voor de Dorpskerkenbeweging. In eerste instantie was dat met Jolanda Tuma en later met Mark Schippers. Momenteel is Mark voor de noordelijke provincies ambassadeur namens de dorpskerkenbeweging van de Protestantse kerk. Het was de bedoeling om in 2020 een gezamenlijke activiteit te houden tijdens Tsjerkepaad, maar helaas gooide de coronacrisis roet in het eten. We hopen t.z.t. de samenwerking voor te zetten.

Tsjerkepaad werkt samen met:
Copyright 2020: Tsjerkepaad Friesland Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl