Fiets- en wandelroutes. Georganiseerd in 2022

Fiets-wandelroutes

Zaterdag 8 oktober. Pylgertocht. (ongeveer 14 km)
 Dit is het programma van de dag in grote lijnen:
± 9.15 uur. We beginnen in het dorpshuis (tegen over de kerk) met koffie/thee en koek.
± 10.00 uur. Viering in de kerk met trompet Grietsje Noordmans, organist Anne Tijmersma en zang Willeke de Vries.
De heer Piet Smedinga vertelt iets over historie van de kerk en het dorp Hitzum.
± 10.30 uur Start wandeling via Tzum waar we even in de kerk kunnen zien naar Franeker.
± 12.45 uur. Bezoek aan de De Mouterij (oude Vermaning ) waar soep, koffie/thee voor ons klaarstaan en we onze meegebrachte lunch kunnen eten. Ook wordt ons daar de geschiedenis van de Mouterij verteld. Vandaar door Franeker, waar veel te zien is, terug naar Hitzum.
± 15.30 uur. Afsluiting, voor wie dat wil in het dorpshuis van Hitzum. Graag ook even doorgeven of je hierbij aanwezig wilt zijn.

De kosten voor de tocht zijn € 12,50 (bij de ingang van het dorpshuis betalen). Dit zijn de kosten voor huur kerk het dorpshuis, koffie/thee en koek bij ontvangst, organist, zangeres, liturgie, bezoek “Mouterij” met soep koffie en thee enz.

Opgave voor 1 oktober bij Piet Smedinga piet.smedinga@hetnet.nl of telefoon 0517 - 452584.

Liturgie korte viering in Dokkum (13 augustus)

Liturgie van korte viering voorafgaand aan Tsjerkepaad-klaesterrûntsje 2022, in Grote kerk te Dokkum.

Welkom, door ds. Bernard Keizer

Lied 9 (Tuskentiden) 
-Wy komme foar Jo antlit gear, hâld Jo it each op ús, o Hear Kyrie eleison !
-Set Jo ús herten yn é brân! Fertreaste gean wy oan jo hân. Kyrie eleison !
-Ferskyn as ’t kommen fan ‘e moarn, o Sinne, draach jo ljocht ús oan. Kyrie eleison !
-Jo Soan liet ús de wei ferstean, dy’t wy yn fol bitrouwen gean, Kyrie eleison !
-Hy giet ús foar en wêr’t Hy giet, sjongt al wat is in freugdeliet. Amen Halleluja
-Win Jo ús herten foar jo Geast; jou ús yn ús ferlangen treast. Amen Halleluja !
-Merk Jo ús mei jo ljocht en fjoer, mei asem foar de lange doer. Amen Halleluja !

Moment van overdenking, bij Mattéus 13: 24-30:
“It is mei it himelske ryk as mei in man dy’t goed sie yn syn bou siedde hie. Doe’t alleman te sliepen lei, kaam syn fijân en siedde wylde weet tusken de goede. Doe makke er dat er fuort kaam. It gewaaks skeat op en sette frucht, mar doe die bliken dat d’r ek wylde weet yn siet. De arbeiders gongen nei de boer ta en seinen: Boer, jo hawwe dochs wol goed sie yn ‘e bou siedde? Wêr kin dy wylde weet dan weikomme? Hy sei tsjin harren: ‘Dat is it wurk fan in fijân’. De arbeiders fregen him: ‘Wolle jo dat wy de bou opgeane en de wylde weet d’r úthelje?’ ‘Nee, sei er, jim soenen ris tagelyk de goede útlûke kinne. Lit it mar meiïnoar opgroeie oan de rispinge ta.”

Liet 978: 1, 2, 4 
1 Oan Jo beheart, o Hear, de ierde
mei al har deistich wol en wee,
de greiden, bosken en rivieren,
it fêste lân, de wiffe see.
Ja, alles tsjûget dei en nacht
fan jo ûnmjitbere skeppingsmacht.

2 Jo hawwe it jonge libben roppen
mids blommen leit it lege grêf.
Jo sinne komt mei ljocht fan boppen
en jout it sied syn libbenskrêft.
En wat wy rispje fan it lân
wurdt brea dat we ite út jo hân.

4 Lit my Jo tabehearre, Heare,
en lit my dan de wrâld troch gean
mei iepen eagen, iepen earen
om al jo tekens te ferstean.
Dan is it ierdske libben goed,
de himel sels jout my syn groet.

Woord bij vertrek:
Ga behoedzaam als u van hier gaat, want God
was hier eerder dan u,
ga deemoedig als u van hier gaat, u bent met
meer dan twee of drie in zijn Naam.
Ga zachtjes als u van hier gaat, want de Geest
waait over heel deze aarde en de stem van de
Geest spreekt op elke plaats.

Reiszegen:
Dat de weg zich voor je opent
dat je de wind in de rug mag hebben,
dat de zon je gezicht mag verwarmen
en de regen zacht mag vallen op je velden,
dat God jou, totdat wij elkaar opnieuw ontmoeten,
mag behoeden in de palm van zijn hand

Mededelingen

Woord voor onderweg:

Hebt u iets van oogst of succes in eigen leven ervaren, en dat als geschenk of prestatie?

Organisatie:
Dirk Osinga 06-22375137,
Bernard Keizer 06-57752354,
Peter Sauermann 06-14142205

Tsjerkepaad werkt samen met:
Copyright 2022: Tsjerkepaad Friesland Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl