Deelnemende kerken

Zoek een kerk

Hieronder is alleen vermeld welke kerken wel of niet meedoen aan Tsjerkepaad 2021.  
De periode is van 3 juli t/m 11 september op de zaterdagen van 13.30 tot 17.00 uur.
Indien een kerk op een bepaalde datum niet open is of met een andere openingstijd is dit vermeld bij de desbetreffende kerk.

     Doet WEL mee:
Regio Noordwest: Achlum, Arum, Baaium, Berltsum (Koepelkerk en DG kerk), Bitgum, Bitgummole, Bolsward (Martinikerk en RK kerk), Burgwerd, Cornwerd, Deinum, Dronrijp (Salviuskerk en RK kerk), Easterein, Exmorra, Franeker, Harlingen (Grote kerk), Hichtum, Hitzum, Hûns, Idsegahuizum, Iens (Edens), Ingelum, Kimswerd, Leons,Lollum, Longerhouw, Makkum, Mantgum, Marsum, Menaam, Minnertsga, Oosterbierum, Oudebildtzijl, Pingjum, Reahûs, Schettens, Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie, Skingen, Slappeterp, Schraard, Spannum, Vrouwenparochie, Wier, Wijnaldum, Witmarsum (Koepelkerk), Wiuwert, Wommels,Wons, 
Regio Noordoost: Aalsum, Anjum, Augustinusga, Blija, Brantgum, Buitenpost (Mariakerk), Burum, Damwâld (DG kerk), Dokkum (Grote kerk, RK kerk en Ver. Chr, Gem.), Driezum, Drogeham, Ee (tsjerke op 'e Terp), Engwierum, Ferwert, Foudgum, Ginnum, Holwerd (DG kerk), Jistrum, Kollum (Maartenskerk), Lichtaard, Marrum, Metslawier, Morra, Nes D, Oostrum, Oudwoude, Raard (NOF), Readtsjerk, Rinsumageest, Rottevalle, Ternaard, Twijzel, Westergeest, Westernijkerk, Wierum,
Regio Zuidoost: Beetsterzwaag, De Knipe, Donkerbroek, Drachten ( DG kerk), Gorredijk (Ontmoetingskerk en Mariakerk, Kortezwaag), Haskerhorne, Heerenveen (DG en RK kerk), Jubbega-Schurega, Katlijk, Kortehemmen, Langezwaag, Lippenhuizen,  Mildam, Nieuwehorne, Nijeholtpade, Oldeholtpade, Oldeberkoop, Olterterp, Oosterwolde, Scherpenzeel, Ter Idzard, Wolvega (kerk op de Hoogte en RK kerk),
Regio Zuidwest: Bakhuizen, Balk (it Breahûs en RK kerk), Blauwhuis, Broek, Dedgum, Echten, Gaastmeer, Harich, Haskerhorne, Heidenskip it, Hemelum (Nicolaaskerk), Hieslum, Hindeloopen, Joure (DG kerk), Koudum, Lemmer, Nijhuizum, Oppenhuizen, Oudega SWF, Oudemirdum, Ouwsterhaule, Parrega, Sandfirden, Sint Nicolaasga, Sneek (RK en Martinikerk), Tsjerkgaast,Tjerkwerd, Warns (DG en pkn kerk), Westhem, Workum (Sint Gertrudiskerk),  Uitwellingerga, Wolsum, Woudsend, Wyckel, 
Regio Midden: Akkrum, Aldeboarn, Aldtsjerk, Bears, Blessum,Boazum,  Boksum, Britsum, Britswerd, Burgum, Dearsum, Eagum, Earnewâld, Friens, Goutum, Grou (DG en pkn kerk), Idaerd, Jorwet,  Leeuwarden ( Huizum doarpstsjerkje, DG kerk, Pelikaankerk, RK kerk, Grote kerk ), Loënga,  Poppenwier (DG en NH kerk), Raerd SWF, Reduzum, Sibrandebuorren, Stiens, Sumar, Tersoal, Weidum, Wyns, 
Regio Wadden: Hollum, Hoorn, Nes (A), West Terschelling,
                                  
     Doet NIET mee:
Regio Noorwest: Baard, Bolsward (DG kerk), Easterlittens, Lytsewierrum, Piaam, Sexbierum, Tirns, Tzum, Tzummarum, Winsum, Witmarsum (RK kerk), Ysbrechtum,
Regio Noordoost: Aalsum, Bornwerd, Buitenpost (DG kerk), Hantumhuizen, Jannum, Kollum (Oosterkerk), Lioessens, Paesens, Surhuisterveen (DG en doarpstsjerke), Surhuizum, Waaxens, Wetsens, Wierum (Museumkerk),
Regio Zuidoost:Haskerdiken, Heerenveen (DG kerk), Nijega, Oudega S,Terband, Terwispel, Tijnje, Ureterp, Vinkega, Wijnjewoude-Duurswoude, Wolvega (RK kerk)
Regio Zuidwest: Balk (DG kerk),Folsgare, Heeg,Joure (pkn kerk), Langweer,Molkwerum, Nijland, Sloten (Grutte tsjerke, RK kerk),Sneek (DG kerk), Stavoren (DG en pkn kerk), Workum (Werenfriduskerk), 
Regio Midden: Leeuwarden (Waalse kerk), Lekkum, Mantgum, Offenwier, Suwâld, Swichum, Warstiens, Warten, Wergea, Wurdum,
Regio Wadden: Vlieland.

De volgende kerken doen dit jaar voor het eerst mee: Haskerhorne (ZW), Lollum (NW), Oudwoude (NO), Reahûs (NW), Spannum (NW), Westergeest (NO). 
         

 

Uw keuze: s

Toon alles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Tsjerkepaad werkt samen met:
Copyright 2021: Tsjerkepaad Friesland Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl